934 161 660 934 155 104 info@tediem.com

Calendario de la construcción 2013

Por |2020-11-12T21:23:19+00:0027/02/2013|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Serveis Territorials
RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994)

Vist el text de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona subscrit per la Federació d’Entitats Empresarials per la Construcció (FEC) i les representacions de les centrals sindicals d’UGT i CCOO el dia 20 de desembre de 2012, i de conformitat amb el que disposen l’article 90.2 i 3 i 91.4 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.c) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació,
Resolc:

1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm.08001065011994) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Barcelona, amb comunicació a la Comissió Paritària.

2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
.
Transcripció literal del text signat per les parts.
ACORD DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
Assistents
Representació empresarial
FEC:
Manel Sefa, Ignasi Puig, Estanislau Codina, Xavier Puigvert, i Eulalia Tort
.
Representació treballadors
CCOO:
Espartac Obradors i Comes, Andreu Ogayar Marquez, Ricardo Domingo Sanchez, i Fulgencio Caballero Flores
.
UGT:
Francisco Javier Jurado Galvez, Lidia García Soriano, Juan Alfaro Hinarejo i José Antonio Riveiro Rodríguez
.
A la ciutat de Barcelona, essent les onze hores del dia 20 dedesembre de 2012, es reuneix en primera convocatòria, la Comissió del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, amb l’assistència de les persones esmentades, en les representacions que respectivament s’hi indiquen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents els membres titulars de la Comissió Paritària, s’obre tot seguit la sessió de conformitat amb l’ordre del dia establert:

Com a únic punt de l’ordre del dia, i d’acord amb la competència conferida per l’article 38.2 del vigent Conveni col·lectiu, aquesta Comissió acorda establir el Calendari Laboral per a l’any 201
3 en els següents termes:

Les festes oficials son:
1 de gener (Any Nou)
29 de març (Divendres Sant)
1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (L’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades especials, son:
el 27 i 28 de març, 23 de setembre, 31 d’octubre, i el 30 i 31 de desembre.
La jornada anual per a l’any 2013 es fixa en 1.738 hores, que equival a 217 dies de treball més 2 hores, a l’espera de la jornada anual definitiva que es pugui pactar en el Conveni estatal. En el supòsit que el Conveni estatal de construcció pacti una jornada diferent a les 1.738 hores, ambdues parts es comprometen a adequar aquest Calendari laboral a la jornada efectivament pactada.
Aquest Calendari es orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de vacances de l’1 al 30 d’agost, ambdós inclosos.

La Festa del Patró es realitzarà el 17 de juny i els tres dies festius de Nadal seran el 23, 24 i 27 de desembre.
Manca assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius, quedant un excés de 0,25 dies, conseqüència d’això es treballarà 1 hora més els dies 2 i 3 de maig.
En el supòsit que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius de Conveni, es traslladarà al primer dia laborable següent. Tanmateix, si qualsevol de les festes locals coincideix amb els dies 2 i/o 3 de maig, l’hora d’excés es traslladarà al primer dia laborable següent.

Durant l’últim trimestre de l’any 2013 , la Comissió Paritària es reunirà per tal d’establir el Calendari Laboral per a l’any 2014.
L’horari de treball fixat en els centres de treball d’obra per a l’any 2013 serà de dilluns a divendres, de 08.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00 hores excepte en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la data d’efectes, o que pactin un altre de diferent. Tanmateix s’exclou d’aquest horari en els treballadors que realitzin la seva jornada a torns i els que la realitzin en jornada nocturna.

L’horari de treball nocturn i no subterrani serà de 22.00 h a 6.00 h.

L’horari de treball a 3 torns, i no subterrani, sempre i quan no contravingui les ordenances municipals i la legislació vigent, serà:
De 06.00 h a 14.00 h
De 14.00 h a 22.00 h
De 22.00 h a 06.00 h

L’horari de les oficines fixes, a manca de pacte a les empreses, serà de 8 h diàries i 40 h setmanals, amb un horari general de l’empresa a determinar sota els següents paràmetres:

Inici matí de 08.00h a 09.30 h
Fi matí de 13.00h a 14.30 h
Inici tarda de 15.00h a 16.30 h
Fi tarda de 18.00 a 20.00 h

Seguidament, s’acorda autoritzar en el secretari, el Sr. Jordi Altafaja Diví, per que dugui a terme la seva presentació i registre davant de l’Autoritat Laboral competent, i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Finalment i, no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que, en mostra de conformitat, és signada per tots els assistents

Ir a Arriba