934 161 660 934 155 104 info@tediem.com

Calendario laboral 2022

Por |2021-10-25T08:05:44+00:0025/10/2021|Categorías: Circulares Laboral|Etiquetas: |

ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022.

Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1
a) Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
15 d’abril (Divendres Sant)
18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

b) Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran).

Article 2
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d’aquest Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2021

Roger Torrent i Ramió
Conseller d’Empresa i Treball

Descargar calendario

Ir a Arriba